• 0987654023
  • luueducation@gmail.com

Khóa cao cấp

Khóa Cao Cấp - Giới Thiệu

Khóa Cao Cấp - Giới Thiệu

Khóa Cao Cấp Từ Cấp Độ L1 đến L6

Khóa Cao Cấp - Phần 1

Khóa Cao Cấp - Phần 1

Giới Thiệu Nhân 2

Azas Nhân 2 Trên Bàn Tính

Azas Nhân 2 Trên Bàn Tính

Hướng dẫn nhân 2 liên tục trên bàn tính

Azas Nhân 2 Ảo Tính

Azas Nhân 2 Ảo Tính

Hướng dẫn ảo tính Azas nhân 2

Hướng Dẫn Nhân 5

Hướng Dẫn Nhân 5

Hướng dẫn nhân 5 trên bàn tính

Azas Nhân 5 Trên Bàn Tính

Azas Nhân 5 Trên Bàn Tính

Hướng dẫn nhân 5 liên tục trên bàn tính

Azas Nhân 5 Ảo Tính

Azas Nhân 5 Ảo Tính

Hướng dẫn ảo tính azas nhân 5

Nhân 3, Nhân 4

Nhân 3, Nhân 4

Hướng dẫn Nhân 3 , Nhân 4

Nhân 6

Nhân 6

Hướng dẫn nhân 6

Nhân 7

Nhân 7

Hướng dẫn nhân 7

Nhân 8, Nhân 9

Nhân 8, Nhân 9

Hướng dẫn nhân 8 và nhân 9

Chia 2

Chia 2

Hướng dẫn chia 2

Chia 3

Chia 3

Hướng dẫn chia 3

Chia 4

Chia 4

Hướng dẫn chia 4

Chia 5, Chia 6

Chia 5, Chia 6

Hướng dẫn chia 5 và chia 6

Chia 7, Chia 8, Chia 9

Chia 7, Chia 8, Chia 9

Hướng dẫn chia 7,8,9

Số Âm

Số Âm

Hướng dẫn số âm trên bàn tính

Số Thập Phân

Số Thập Phân

Hướng dẫn tính số thập phân trên bàn tính